Wymiary referencyjne okien na tle norm europejskich

wymiary okien

Wymiary referencyjne okien na tle norm europejskich

Zainteresowanie budownictwem energooszczędnym na świecie z roku na rok wzrasta. Jest ono wspierane przez Unię Europejską, a poszczególni członkowie Wspólnoty realizują własne programy wspierające tego typu budownictwo. Również w naszym kraju podejmuje się coraz więcej prób rozpropagowania technologii sprzyjających wznoszeniu domów energooszczędnych. Prawo reguluje parametry poszczególnych komponentów, a producenci udoskonalają technologie w celu dostarczenia produktów spełniających coraz bardziej rygorystyczne wymogi.

Obecnie trwają pracę nad projektem zmian zapisów w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najistotniejszymi elementami zmian w Warunkach Technicznych dla przedstawicieli polskiej branży stolarki, są kwestie związane z doprecyzowaniem informacji na temat wymiaru referencyjnego.

Znaczenie wymiarów referencyjnych

Ponieważ okna odpowiadają za największe straty ciepła w budynku energooszczędnym, a za pomocą okien realizowane są także zyski ciepła od promieniowania słonecznego, to właśnie dobór i obliczenia energetyczne dla okien są szczególnie ważne.

Wymiary próbek referencyjnych dla określania przenikalności cieplnej okien (Uw) i drzwi zewnętrznych (Ud), zostały wprowadzone a następnie zharmonizowane w 32 krajach Unii Europejskiej już w 2006 roku Normą Europejską EN 14351-1. W jednym z załączników normatywnych (Załącznik E) wprowadziła rozmiary próbek – wymiary referencyjne – dla określania przenikalności cieplnej okien (Uw) i drzwi zewnętrznych (Ud). Dla okien o powierzchni do 2,3 m² Norma ustanawia wymiar próbki referencyjnej 1,23 (±25%)x1,48 (- 25%)m, natomiast dla okien o powierzchni powyżej 2,3 m² wymiar próbki wynosi 1,48 (±25%)x 2,18(±25%)m.

Zdzisław Maliszewski

Ustanowione wymiary próbek referencyjnych dotyczą metody obliczeniowej jak i metody badawczej przy użyciu skrzynki grzejnej – nieniszczącej. Podstawową przesłanką, którą kierowali się autorzy Normy ustanawiając wymiary referencyjne dla ustalania tej własności okien było, aby producenci okien na wspólnym rynku Unii Europejskiej posługiwali się jednakową metodą. Przyjmując jednakowe wymiary próbek do obliczeń i badań, będzie bardzo łatwo i precyzyjnie można porównywać jedną z podstawowych własności okien – przenikalność cieplną – dla tych wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu na rynek Unii Europejskiej – mówi Zdzisław Maliszewski, ekspert Związku Polskie Okna i Drzwi.

Przykłady regulacji w krajach Europy Zachodniej

Ponieważ Normy Europejskie i krajowe nie są dokumentami do obligatoryjnego stosowania, dlatego też poszczególne kraje ( członkowie CEN) wprowadzają do swoich przepisów prawa budowlanego przywołanie Norm do obowiązkowego stosowania, które regulują te kwestie. Przykładem takich krajów, które dopuszczają możliwość deklarowania przenikalności cieplnej w oparciu o wymiary referencyjne są Niemcy, Austria i Dania.

CZYTAJ TAKŻE:   HSKi powered by Somfy – bezpiecznie na stoku i w domu

Niemieckie Rozporządzenie o poszanowaniu (Energieeinsparverordnung, EnEV) przywołuje do obowiązkowego stosowania Normy DIN 4108-2 i DIN 18055, które regulują wymagania dotyczące przenikalności cieplnej budynków i budowli.

Normy te w zakresie wyznaczania współczynnika przenikalności cieplnej okien i drzwi zewnętrznych, wskazują jako obowiązujące ustalenia zawarte w normie DIN EN 14351-1:2010-08, pkt 4.12, co odpowiada normie polskiej PN-EN 14351-1:2006+A2:2016.

W Austrii kwestia ta regulowana jest w przepisach budowlanych w Rozporządzeniu OIB – Richtlinie 6 Energieeinsparungund Wärmeschutz punkt 4.4.1 – odnośnik 1 do tabeli, gdzie dopuszcza się deklarowanie przenikalności cieplnej w oparciu o wymiary referencyjne zawarte w Normie EN 14351-1. W Danii regulowane jest to w Rozporządzeniu Building Regulations Załącznik 6 punkt 1.1 (str. 209 i 210), gdzie również są przywołane wymiary referencyjne do deklarowania dwóch, zawarte w Normie EN 14351-1. W przypadku gdy zachodzi konieczność określenia przenikalności cieplnej dla każdego rzeczywistego wymiaru okna, to przepisy budowlane tych krajów dopuszczają taką możliwość.

Oczekiwania branży

Paweł Wróblewski

Związek POLSKIE OKNA I DRZWI od ponad dwu lat wnioskuje do właściwych Ministerstw nadzorujących sektor budowlany w naszym kraju, aby w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dopuścić możliwość deklarowania przenikalności cieplnej okien (Uw) w oparciu o wymiary referencyjne zawarte w Normie PN-EN 14351-1:2006+A2:2016. Deklarowanie przenikalności cieplnej na podstawie wymiarów referencyjnych jest korzystne dla producentów, szczególnie w odniesieniu do okien o bardzo małych wymiarach. Przyjęcie tej zasady pozwoli na łatwe i szybkie porównanie pod względem parametrów przenikalności cieplnej wyprodukowanych w Polsce okien z wyrobami producentów z innych krajów, gdzie stosowane są takie same regulacje. W dniu 12 marca zostało zaplanowane spotkanie w Ministerstwie Rozwoju, w czasie którego będziemy między innymi dyskutować na temat wymiarów referencyjnych okien – podsumowuje Paweł Wróblewski, dyrektor zarządzający w Związku Polskie Okna i Drzwi.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz